Πως δουλεύει?

Η ομάδα συνεδριάζει μία φορά το μήνα για τέσσερεις ώρες και παραμένει σταθερή για περίπου ένα χρόνο. Με άλλα λόγια το πρόγραμμα απαιτεί μια μικρή δέσμευση από τις επιχειρήσεις που όμως θα οδηγήσει σε πολύ μεγάλα επιχειρηματικά οφέλη. Οι μηνιαίες συναντήσεις εστιάζουν σε τρείς ομάδες θεμάτων:

  1. την συζήτηση στρατηγικών πλευρών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Κλασικά παραδείγματα τέτοιων θεμάτων είναι η απόφαση ανοίγματος σε μια νέα αγορά, η ανάπτυξη ενός σχεδίου marketing για την εταιρεία, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή η απόφαση συνεργασίας με κάποια άλλη επιχείρηση.
  2. την συζήτηση των διοικητικών ζητημάτων των συμμετεχόντων επιχειρήσεων με έμφαση σε ζητήματα επιχειρηματικής καθημερινότητας. Θέματα που μπορούν να συζητηθούν σε αυτή την ενότητα είναι η ανακατανομή αρμοδιοτήτων μέσα στην επιχείρηση, ο (ανά) σχεδιασμός διαδικασιών και συστημάτων που να βοηθούν την λειτουργία της επιχείρησης ή ακόμα και η διαχείριση ‘δύσκολων’ υπαλλήλων.
  3. την κατάρτιση και εκπαίδευση σε θέματα που απασχολούν τα μέλη της ομάδας. Τέτοια θέματα είναι η χρήση νέων μεθόδων Internet marketing, η ενημέρωση σε νέους κανονισμούς, η οργάνωση χρόνου ενός επιχειρηματία, ανάπτυξη του brand της επιχείρησης, διαχείριση χρηματοροών κλπ.

Οι συζητήσεις της ομάδας στοχεύουν στο να βρεθούν λύσεις στα ζητήματα που φέρει ο καθένας από τα μέλη της. Όταν ένα μέλος της ομάδας φέρει προς συζήτηση ένα επιχειρηματικό θέμα που αντιμετωπίζει, η υπόλοιπη ομάδα πρέπει να κινητοποιήσει τα 300 χρόνια εμπειρίας που βρίσκονται μέσα στο δωμάτιο (δηλαδή την συνολική εμπειρία όλων των μελών της ομάδας) προκειμένου να βρει πιθανές λύσεις στο ζήτημα αυτό. Στη συνέχεια ο ‘ιδιοκτήτης’ του ζητήματος πρέπει να επιλέξει τις ιδέες που συμφωνεί, να τις εφαρμόσει πιλοτικά και να αναφέρει στην ομάδα τα αποτελέσματα.

Κάθε ομάδα  διευθύνεται από έναν ειδικά εκπαιδευμένο διευκολυντή (facilitator), που έχει την ευθύνη της εφαρμογής των κανόνων π.χ. απόλυτη τήρηση εμπιστευτικότητας («ότι λέγεται στη συνάντηση, δεν φεύγει εκτός ομάδας»), την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας αλλά και την τόνωση της συζήτησης και του ομαδικού πνεύματος.